فرهنگ وهنر

تئاتر، سینما، تلویزیون

Picture of تئاتر، سینما، تلویزیون

 تهیه گزارش و مصاحبه از دست اندرکاران تئاتر و سینما و تلویزیون 
 مصاحبه با بازیگران ، وتهیه کنندگان و کلیه عوامل تئاتر و سینما و تلویزیون

آرشیو برنامه های پخش شده: