اجتماعی

چهره های علمی استرالیا

Picture of چهره های علمی استرالیا

دراین بخش از برنامه های رادیو نشاط با دانشمندان ، محققین و اساتید علمی و دانشگاهی ، ایرانی و افغانستانی در استرالیا آشنا می شودید.