اقتصادی

تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان - می 2018/همراه با نیما کمیلی پور کارشناس مسائل ارزی از صرافی سام در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان - می 2018/همراه با نیما کمیلی پور کارشناس مسائل ارزی از صرافی سام در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی

04/05/2018  تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان - می 2018/همراه با نیما کمیلی پور کارشناس مسائل ارزی از صرافی سام در استرالیا/رادیو نشاط ..رضا سمامی


تحلیل تحولات " نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن در استرالیا و جهان - می 2018/

همراه با نیما کمیلی پور کارشناس مسائل ارزی از صرافی سام در استرالیا

/رادیو نشاط ..رضا سمامی