اقتصادی

بررسی تغییرات و نوسانات ارز در جهان همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی

بررسی تغییرات و نوسانات ارز در جهان همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی

19/04/2016  بررسی تغییرات و نوسانات ارز در جهان همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی


بررسی تغییرات و نوسانات ارز در جهان همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی