طنز وسرگرمی،کودک

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی ایران در این برنامه: گوک دوره ، تشله بازی ، بازی زوو / کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

آشنایی با بازیهای سنتی و محلی ایران در این برنامه: گوک دوره ، تشله بازی ، بازی زوو / کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی

22/07/2016  آشنایی با بازیهای سنتی و محلی ایران در این برنامه: گوک دوره ، تشله بازی ، بازی زوو / کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی


آشنایی با بازیهای سنتی و محلی ایران در این برنامه: گوک دوره ، تشله بازی ، بازی زوو

  کاری از : رضا سمامی ، مهشید باب زرتابی - رادیو نشاط استرالیا