فرهنگ وهنر

ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا 2016 آغاز شد/مصاحبه با آرمین میلادی مدیر برگزاری ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

 ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا 2016 آغاز شد/مصاحبه با آرمین میلادی مدیر برگزاری ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

26/10/2016   ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا 2016 آغاز شد/مصاحبه با آرمین میلادی مدیر برگزاری ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا


ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا 2016 آغاز شد/مصاحبه با آرمین میلادی مدیر برگزاری ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی در استرالیا

رادیو نشاط - رضا سمامی