طنز وسرگرمی،کودک

تلنگر...قسمت اول ( فن بیان )/برنامه ای شاد و سرگرم کننده در رادیو نشاط /تهیه کننده و صدا پیشه ...محمد منتظری

تلنگر...قسمت اول ( فن بیان )/برنامه ای شاد و سرگرم کننده در رادیو نشاط /تهیه کننده و صدا پیشه ...محمد منتظری

12/11/2016  تلنگر...قسمت اول ( فن بیان )/برنامه ای شاد و سرگرم کننده در رادیو نشاط /تهیه کننده و صدا پیشه ...محمد منتظری


/تلنگر...قسمت اول ( فن بیان )/برنامه ای شاد و سرگرم کننده در رادیو نشاط

تهیه کننده و صدا پیشه ...محمد منتظری