طنز وسرگرمی،کودک

تلنگر...قسمت دوم ( شوخی )/برنامه ای شاد و سرگرم کننده در رادیو نشاط /تهیه کننده و صدا پیشه ...محمد منتظری

تلنگر...قسمت دوم ( شوخی )/برنامه ای شاد و سرگرم کننده در رادیو نشاط /تهیه کننده و صدا پیشه ...محمد منتظری

18/11/2016  تلنگر...قسمت دوم ( شوخی )/برنامه ای شاد و سرگرم کننده در رادیو نشاط /تهیه کننده و صدا پیشه ...محمد منتظری


تلنگر...قسمت دوم ( شوخی )/برنامه ای شاد و سرگرم کننده در رادیو نشاط /تهیه کننده و صدا پیشه ...محمد منتظری