ورزش

گفتگو با "محمد شهرابی" روزنامه نگار ورزشی ساکن استرالیا در مورد تحولات و اتفاقات اخیر تیم فوتبال استقلال تهران/ رادیو نشاط...رضا سمامی

گفتگو با "محمد شهرابی" روزنامه نگار ورزشی ساکن استرالیا در مورد تحولات و اتفاقات اخیر تیم فوتبال استقلال تهران/ رادیو نشاط...رضا سمامی

23/09/2017  گفتگو با "محمد شهرابی" روزنامه نگار ورزشی ساکن استرالیا در مورد تحولات و اتفاقات اخیر تیم فوتبال استقلال تهران/ رادیو نشاط...رضا سمامی


گفتگو با "محمد شهرابی" روزنامه نگار ورزشی ساکن استرالیا در مورد تحولات و اتفاقات اخیر تیم فوتبال استقلال تهران

رادیو نشاط...رضا سمامی