اقتصادی

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /اکتبر 2017

تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /اکتبر 2017

05/10/2017  تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/وضعیت قیمت ارز در استرالیا /همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /اکتبر 2017


تحلیل تحولات "نرخ ارز "و پیش بینی وضعیت آن/اکتبر 2017

وضعیت قیمت ارز در استرالیا

/همراه با مجید اصلی کارشناس مسائل ارزی از صرافی مانیمکس در استرالیا /اکتبر 2017

رادیو نشاط ...رضا سمامی