اجتماعی

رفراندوم

Picture of رفراندوم

 بررسی ساز و کار و قوانین انتخابات در استرالیا
نگاهی به نظرات و اهداف احزاب سیاسی

تهیه کننده و مجری: رامین منتظری

آرشیو برنامه های پخش شده: