حقوقی

آیا کار کردن و مالیات دادن تاثیری در روند پرونده پناهندگی استرالیا دارد؟/ آیا ویزاهای پناهندگی موقت استرالیا تبدیل به ویزاهای دائم میشوند؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

 آیا کار کردن و مالیات دادن تاثیری در روند پرونده پناهندگی استرالیا دارد؟/ آیا ویزاهای پناهندگی موقت استرالیا تبدیل به ویزاهای دائم میشوند؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

24/02/1397   آیا کار کردن و مالیات دادن تاثیری در روند پرونده پناهندگی استرالیا دارد؟/ آیا ویزاهای پناهندگی موقت استرالیا تبدیل به ویزاهای دائم میشوند؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا کار کردن و مالیات دادن تاثیری در روند پرونده پناهندگی استرالیا دارد؟/ آیا ویزاهای پناهندگی موقت استرالیا تبدیل به ویزاهای دائم میشوند؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی