حقوقی

آیا بریجینگ ویزا شامل متقاضیان ویزا در خارج از استرالیا می‌شود؟/ آیا بدهی به دولت استرالیا تأثیری بر گرفتن ویزای استرالیا دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

 آیا بریجینگ ویزا شامل متقاضیان ویزا در خارج از استرالیا می‌شود؟/ آیا بدهی به دولت استرالیا تأثیری بر گرفتن ویزای استرالیا دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

07/03/1397   آیا بریجینگ ویزا شامل متقاضیان ویزا در خارج از استرالیا می‌شود؟/ آیا بدهی به دولت استرالیا تأثیری بر گرفتن ویزای استرالیا دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا بریجینگ ویزا شامل متقاضیان ویزا در خارج از استرالیا می‌شود؟/ آیا بدهی به دولت استرالیا تأثیری بر گرفتن ویزای استرالیا دارد؟/ همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی