حقوقی

در صورت رد شدن همه درخواست‌های ویزا در استرالیا چه اتفاقی میفتد؟/ توضیحات در مورد بسته شدن بخش صدور ویزای سفارت استرالیا درایران /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

در صورت رد شدن همه درخواست‌های ویزا در استرالیا چه اتفاقی میفتد؟/ توضیحات در مورد بسته شدن بخش صدور ویزای سفارت استرالیا درایران /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

01/05/1397  در صورت رد شدن همه درخواست‌های ویزا در استرالیا چه اتفاقی میفتد؟/ توضیحات در مورد بسته شدن بخش صدور ویزای سفارت استرالیا درایران /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی


در صورت رد شدن همه درخواست‌های ویزا در استرالیا چه اتفاقی میفتد؟

توضیحات در مورد بسته شدن بخش صدور ویزای سفارت استرالیا درایران

همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد

رادیو نشاط.. رضا سمامی