اقتصادی

امور حسابداری و GST در خصوص UBER در استرالیا چگونه محاسبه می شود؟/ پاسخ به سوالات شنوندگان/ همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

امور حسابداری و GST در خصوص UBER در استرالیا چگونه محاسبه می شود؟/ پاسخ به سوالات شنوندگان/ همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

09/05/1397  امور حسابداری و GST در خصوص UBER در استرالیا چگونه محاسبه می شود؟/ پاسخ به سوالات شنوندگان/ همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی


امور حسابداری و GST در خصوص UBER در استرالیا چگونه محاسبه می شود؟/ پاسخ به سوالات شنوندگان/ همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا /

رادیو نشاط...رضا سمامی