حقوقی

چطور میتوان متوجه شد که پرونده لاج شده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟/آیا تغییر نام در روند سیتیزن شیپ استرالیا تاثیر دارد؟ /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

چطور میتوان متوجه شد که پرونده لاج شده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟/آیا تغییر نام در روند سیتیزن شیپ استرالیا تاثیر دارد؟ /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

15/05/1397  چطور میتوان متوجه شد که پرونده لاج شده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟/آیا تغییر نام در روند سیتیزن شیپ استرالیا تاثیر دارد؟ /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی


چطور میتوان متوجه شد که پرونده لاج شده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟/آیا تغییر نام در روند سیتیزن شیپ استرالیا تاثیر دارد؟ /همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی