اقتصادی

اطلاعات مفیدی در خصوص امور حسابداری مربوط به بیزینس مراقبت از کودکان در منزل (FAMILY DAY CARE)/ همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

اطلاعات مفیدی در خصوص امور حسابداری مربوط به بیزینس مراقبت از کودکان در منزل (FAMILY DAY CARE)/ همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

23/05/1397  اطلاعات مفیدی در خصوص امور حسابداری مربوط به بیزینس مراقبت از کودکان در منزل (FAMILY DAY CARE)/ همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی


اطلاعات مفیدی در خصوص امور حسابداری مربوط به بیزینس مراقبت از کودکان در منزل (FAMILY DAY CARE)

 همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا 

رادیو نشاط...رضا سمامی