حقوقی

آیا رد شدن ویزای توریستی روی ویزاهای ازدواج استرالیا تاثیر منفی دارد؟ /چرا جواب درخواست ویزای پناهندگی من طولانی شده؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا رد شدن ویزای توریستی روی ویزاهای ازدواج استرالیا تاثیر منفی دارد؟ /چرا جواب درخواست ویزای پناهندگی من طولانی شده؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

29/05/1397  آیا رد شدن ویزای توریستی روی ویزاهای ازدواج استرالیا تاثیر منفی دارد؟ /چرا جواب درخواست ویزای پناهندگی من طولانی شده؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا رد شدن ویزای توریستی روی ویزاهای ازدواج استرالیا تاثیر منفی دارد؟ /چرا جواب درخواست ویزای پناهندگی من طولانی شده؟/همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی