حقوقی

آیا خانواده اشخاصی که ویزای پناهندگی استرالیادارند می‌توانند به کشور مبدا سفر کنند؟/آیا امکان آوردن خانواده درجه یک با ویزای پناهندگی موقت وجود دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا خانواده اشخاصی که ویزای پناهندگی استرالیادارند می‌توانند به کشور مبدا سفر کنند؟/آیا امکان آوردن خانواده درجه یک با ویزای پناهندگی موقت وجود دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

12/06/1397  آیا خانواده اشخاصی که ویزای پناهندگی استرالیادارند می‌توانند به کشور مبدا سفر کنند؟/آیا امکان آوردن خانواده درجه یک با ویزای پناهندگی موقت وجود دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا خانواده اشخاصی که ویزای پناهندگی استرالیادارند می‌توانند به کشور مبدا سفر کنند؟/آیا امکان آوردن خانواده درجه یک با ویزای پناهندگی موقت وجود دارد؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی