حقوقی

آیا همه دارندگان اقامت دائم می‌توانند اسپانسر ویزای توریستی خانواده شوند؟/توضیحاتی در مورد ویزاهای نامزدی و ازدواج/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

آیا همه دارندگان اقامت دائم می‌توانند اسپانسر ویزای توریستی خانواده شوند؟/توضیحاتی در مورد ویزاهای نامزدی و ازدواج/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی

26/06/1397  آیا همه دارندگان اقامت دائم می‌توانند اسپانسر ویزای توریستی خانواده شوند؟/توضیحاتی در مورد ویزاهای نامزدی و ازدواج/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی


آیا همه دارندگان اقامت دائم می‌توانند اسپانسر ویزای توریستی خانواده شوند؟/توضیحاتی در مورد ویزاهای نامزدی و ازدواج/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا رویا مجد /رادیو نشاط.. رضا سمامی