اقتصادی

در استرالیا، مالیات بر حقوق چگونه محاسبه می شود؟/آیا بیزینس های کوچک در استرالیا باید شرکت ثبت نمایند؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

در استرالیا، مالیات بر حقوق چگونه محاسبه می شود؟/آیا بیزینس های کوچک در استرالیا باید شرکت ثبت نمایند؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

28/06/1397  در استرالیا، مالیات بر حقوق چگونه محاسبه می شود؟/آیا بیزینس های کوچک در استرالیا باید شرکت ثبت نمایند؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی


در استرالیا، مالیات برحقوق چگونه محاسبه می شود؟
آیا بیزینس های کوچک در استرالیا باید شرکت ثبت نمایند؟
پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا
رادیو نشاط...رضا سمامی