اقتصادی

مطالب مهمی در خصوص حداقل حقوق قانونی ، سنوات خدمت و بازنشستگي در استرالیا/ چگونگی ثبت علامت تجاری در استرالیا ؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

مطالب مهمی در خصوص حداقل حقوق قانونی ، سنوات خدمت و بازنشستگي در استرالیا/ چگونگی ثبت علامت تجاری در استرالیا ؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

13/07/1397  مطالب مهمی در خصوص حداقل حقوق قانونی ، سنوات خدمت و بازنشستگي در استرالیا/ چگونگی ثبت علامت تجاری در استرالیا ؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی


مطالب مهمی در خصوص حداقل حقوق قانونی ، سنوات خدمت و بازنشستگي در استرالیا

 چگونگی ثبت علامت تجاری در استرالیا ؟

پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا 

رادیو نشاط...رضا سمامی