اقتصادی

آیا حسابدار نسبت به ارائه صورت های مالی به اداره مالیات مسئول است؟/ توضیح در خصوص سال مالی و عواقب دیر دادن دفاتر به اداره مالیات/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

آیا حسابدار نسبت به ارائه صورت های مالی به اداره مالیات مسئول است؟/ توضیح در خصوص سال مالی و عواقب دیر دادن دفاتر به اداره مالیات/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

09/08/1397  آیا حسابدار نسبت به ارائه صورت های مالی به اداره مالیات مسئول است؟/ توضیح در خصوص سال مالی و عواقب دیر دادن دفاتر به اداره مالیات/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی


آیا حسابدار نسبت به ارائه صورت های مالی به اداره مالیات مسئول است؟

 توضیح در خصوص سال مالی و عواقب دیر دادن دفاتر به اداره مالیات

پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا 

رادیو نشاط...رضا سمامی