اقتصادی

نکات مهمی در خصوص ثبت هزینه ها و رانندگان اوبر در استرالیا /آیا برای پولی که در شرط بندی یا قمار در استرالیا بدست می آید، باید مالیات پرداخت کرد؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا

نکات مهمی در خصوص ثبت هزینه ها و رانندگان اوبر در استرالیا /آیا برای پولی که در شرط بندی یا قمار در استرالیا بدست می آید، باید مالیات پرداخت کرد؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا

23/08/1397  نکات مهمی در خصوص ثبت هزینه ها و رانندگان اوبر در استرالیا /آیا برای پولی که در شرط بندی یا قمار در استرالیا بدست می آید، باید مالیات پرداخت کرد؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا


نکات مهمی در خصوص ثبت هزینه ها و رانندگان اوبر در استرالیا

آیا برای پولی که در شرط بندی یا قمار در استرالیا بدست می آید، باید مالیات پرداخت کرد؟

 پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا 

رادیو نشاط...رضا سمامی