اقتصادی

آیا داشتن ABN در استرالیا اجباری می باشد؟/ پرداخت مالیات چقدر در گرفتن وام از بانک تاثیر دارد؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

آیا داشتن ABN در استرالیا اجباری می باشد؟/ پرداخت مالیات چقدر در گرفتن وام از بانک تاثیر دارد؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

21/09/1397  آیا داشتن ABN در استرالیا اجباری می باشد؟/ پرداخت مالیات چقدر در گرفتن وام از بانک تاثیر دارد؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی


آیا داشتن ABN در استرالیا اجباری می باشد؟

پرداخت مالیات چقدر در گرفتن وام از بانک تاثیر دارد؟

پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا 

رادیو نشاط...رضا سمامی