اجتماعی

گفتگو با آقای " فردین نیکجو " وکیل حقوقی و مشاور مهاجرتی در مورد یک اتفاق مهم ...موفقیت یک کیس پناهندگی در دادگاه فدرال استرالیا که قبلاً در دادگاه تجدید نظر مردودد شده بود/رادیو نشاط..رضا سمامی

گفتگو با آقای " فردین نیکجو " وکیل حقوقی و مشاور مهاجرتی در مورد یک اتفاق مهم ...موفقیت یک کیس پناهندگی در دادگاه فدرال استرالیا که قبلاً در دادگاه تجدید نظر مردودد شده بود/رادیو نشاط..رضا سمامی

18/12/2018  گفتگو با آقای " فردین نیکجو " وکیل حقوقی و مشاور مهاجرتی در مورد یک اتفاق مهم ...موفقیت یک کیس پناهندگی در دادگاه فدرال استرالیا که قبلاً در دادگاه تجدید نظر مردودد شده بود/رادیو نشاط..رضا سمامی


موفقیت یک کیس پناهندگی در دادگاه فدرال استرالیا

گفتگو با آقای " فردین نیکجو " وکیل حقوقی و مشاور مهاجرتی استرالیا،  در مورد یک اتفاق مهم ... موفقیت یک کیس پناهندگی در دادگاه فدرال استرالیا که قبلاً در دادگاه تجدید نظر مردودد شده بود.

رادیو نشاط ..رضا سمامی 

Telephone: +61 (0) 2 9635 5636
Email: [email protected]
Website: www.nikjoolawyers.com.au