حقوقی

پروسه‌های جداگانه برای اسپانسر شیپ و ویزاهای همسر در استرالیا/ قرارداد ایالت استرالیای جنوبی با دولت در رابطه با معرفی ویزاهای موقت نوآوری/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط.. رضا سمامی

پروسه‌های جداگانه برای اسپانسر شیپ و ویزاهای همسر در استرالیا/ قرارداد ایالت استرالیای جنوبی با دولت در رابطه با معرفی ویزاهای موقت نوآوری/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط.. رضا سمامی

03/10/1397  پروسه‌های جداگانه برای اسپانسر شیپ و ویزاهای همسر در استرالیا/ قرارداد ایالت استرالیای جنوبی با دولت در رابطه با معرفی ویزاهای موقت نوآوری/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط.. رضا سمامی


پروسه‌های جداگانه برای اسپانسر شیپ و ویزاهای همسر در استرالیا

قرارداد ایالت استرالیای جنوبی با دولت در رابطه با معرفی ویزاهای موقت نوآوری

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط.. رضا سمامی