اقتصادی

نکاتی مهم در خصوص بازنشستگی (Superannuation)در استرالیا/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

نکاتی مهم در خصوص بازنشستگی (Superannuation)در استرالیا/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

19/10/1397  نکاتی مهم در خصوص بازنشستگی (Superannuation)در استرالیا/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی


نکاتی مهم در خصوص بازنشستگی (Superannuation)دراسترالیا

پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا

رادیو نشاط...رضا سمامی