حقوقی

توضیحاتی در مورد ویزای رزیدنت ریترن یا ویزای بازگشت به استرالیا/ موارد مهمی در مورد پروسه ویزاهای بشردوستانه از طریق حمایت کامیونیتی ها/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط.. رضا سمامی

توضیحاتی در مورد ویزای رزیدنت ریترن یا ویزای بازگشت به استرالیا/ موارد مهمی در مورد پروسه ویزاهای بشردوستانه از طریق حمایت کامیونیتی ها/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط.. رضا سمامی

15/11/1397  توضیحاتی در مورد ویزای رزیدنت ریترن یا ویزای بازگشت به استرالیا/ موارد مهمی در مورد پروسه ویزاهای بشردوستانه از طریق حمایت کامیونیتی ها/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط.. رضا سمامی


توضیحاتی در مورد ویزای رزیدنت ریترن یا ویزای بازگشت به استرالیا

موارد مهمی در مورد پروسه ویزاهای بشردوستانه از طریق حمایت کامیونیتی ها

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط.. رضا سمامی