اقتصادی

آیا افزایش حقوق در استرالیا اجباری می باشد؟/ آشنایی با انواع ABN (ثبت شرکت)و تفاوت های بین آنها/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

آیا افزایش حقوق در استرالیا اجباری می باشد؟/ آشنایی با انواع ABN (ثبت شرکت)و تفاوت های بین آنها/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

17/11/1397  آیا افزایش حقوق در استرالیا اجباری می باشد؟/ آشنایی با انواع ABN (ثبت شرکت)و تفاوت های بین آنها/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی


آیا افزایش حقوق در استرالیا اجباری می باشد؟

آشنایی با انواع ABN (ثبت شرکت)و تفاوت های بین آنها

پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا 

رادیو نشاط...رضا سمامی