اقتصادی

آیا دستمزد نیروی کار در روزهای عادی و تعطیل برابر است؟/ مراقب کلاه برداری مالیاتی باشید(هشدار)/ چگونگی ثبت علامت در استرالیا/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

آیا دستمزد نیروی کار در روزهای عادی و تعطیل برابر است؟/ مراقب کلاه برداری مالیاتی باشید(هشدار)/ چگونگی ثبت علامت در استرالیا/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی

08/12/1397  آیا دستمزد نیروی کار در روزهای عادی و تعطیل برابر است؟/ مراقب کلاه برداری مالیاتی باشید(هشدار)/ چگونگی ثبت علامت در استرالیا/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رضا سمامی


آیا دستمزد نیروی کار در روزهای عادی و تعطیل برابر است؟

مراقب کلاه برداری مالیاتی باشید(هشدار)

چگونگی ثبت علامت در استرالیا

پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا 

رادیو نشاط...رضا سمامی