اجتماعی

رفراندوم - انتخابات 2019 استرالیا (1)/ گفتگو با آقای "فردین نیکجو " وکیل حقوقی و کاندیدای مجلس نمایندگان استرالیا در سیدنی/ تهیه کننده و مجری: رامین منتظری

رفراندوم - انتخابات 2019 استرالیا (1)/ گفتگو با آقای "فردین نیکجو " وکیل حقوقی و کاندیدای مجلس نمایندگان استرالیا در سیدنی/ تهیه کننده و مجری: رامین منتظری

27/12/1397  رفراندوم - انتخابات 2019 استرالیا (1)/ گفتگو با آقای "فردین نیکجو " وکیل حقوقی و کاندیدای مجلس نمایندگان استرالیا در سیدنی/ تهیه کننده و مجری: رامین منتظری


رفراندوم - انتخابات 2019 استرالیا (1)

گفتگو با آقای "فردین نیکجو " وکیل حقوقی و کاندیدای مجلس نمایندگان استرالیا در سیدنی

 تهیه کننده و مجری: رامین منتظری