حقوقی

شرایط و چگونگی دریافت اجازه سفر به خارج از استرالیا برای دارندگان ویزاهای شو و تی پی وی/ پیش نیاز ارزیابی مهارتی حرفه‌های مکانیکی فنی/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

شرایط و چگونگی دریافت اجازه سفر به خارج از استرالیا برای دارندگان ویزاهای شو و تی پی وی/ پیش نیاز ارزیابی مهارتی حرفه‌های مکانیکی فنی/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

27/12/1397  شرایط و چگونگی دریافت اجازه سفر به خارج از استرالیا برای دارندگان ویزاهای شو و تی پی وی/ پیش نیاز ارزیابی مهارتی حرفه‌های مکانیکی فنی/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی


شرایط و چگونگی دریافت اجازه سفر به خارج از استرالیا برای دارندگان ویزاهای شو و تی پی وی

پیش نیاز ارزیابی مهارتی حرفه‌های مکانیکی فنی

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی