اقتصادی

مسئولیت دایرکتور و دیگر شرکا در یک کمپانی چیست؟/ آیا پولی که از بیمه بابت خسارت دریافت می گردد ،مشمول مالیات می شود؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رامین منتظری

مسئولیت دایرکتور و دیگر شرکا در یک کمپانی چیست؟/ آیا پولی که از بیمه بابت خسارت دریافت می گردد ،مشمول مالیات می شود؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رامین منتظری

14/01/1398  مسئولیت دایرکتور و دیگر شرکا در یک کمپانی چیست؟/ آیا پولی که از بیمه بابت خسارت دریافت می گردد ،مشمول مالیات می شود؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط...رامین منتظری


مسئولیت دایرکتور و دیگر شرکا در یک کمپانی چیست؟

آیا پولی که از بیمه بابت خسارت دریافت می گردد ،مشمول مالیات می شود؟

پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالی 

رادیو نشاط...رامین منتظری