اجتماعی

رفراندوم - انتخابات 2019 استرالیا (2)/ گفتگو با آقای "حیات رحیمی " فعال سیاسی و اجتماعی در استرالیا/ تهیه کننده و مجری: رامین منتظری

رفراندوم - انتخابات 2019 استرالیا (2)/ گفتگو با آقای "حیات رحیمی " فعال سیاسی و اجتماعی در استرالیا/ تهیه کننده و مجری: رامین منتظری

16/01/1398  رفراندوم - انتخابات 2019 استرالیا (2)/ گفتگو با آقای "حیات رحیمی " فعال سیاسی و اجتماعی در استرالیا/ تهیه کننده و مجری: رامین منتظری


رفراندوم - انتخابات 2019 استرالیا (2)

گفتگو با آقای "حیات رحیمی " فعال سیاسی و اجتماعی در استرالیا

تهیه کننده و مجری: رامین منتظری