حقوقی

تغییرات جدید در ویزای مهارت از نوامبر ۲۰۱۹در استرالیا/ اطلاعات جدید در مورد سیستم امتیاز بندی / توضیحات در مورد پروسه اسپانسرشیپ همسر از ۱۷ آپریل ۲۰۱۹ / تفاوت ویزای موقت والدین با دائم و ویزیتور و چگونگی بررسی شرایط اسپانسر از ۱۷ آپریل ۲۰۱۹ / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

تغییرات جدید در ویزای مهارت از نوامبر ۲۰۱۹در استرالیا/ اطلاعات جدید در مورد سیستم امتیاز بندی / توضیحات در مورد پروسه اسپانسرشیپ همسر از ۱۷ آپریل ۲۰۱۹ / تفاوت ویزای موقت والدین با دائم و ویزیتور و چگونگی بررسی شرایط اسپانسر از ۱۷ آپریل ۲۰۱۹ / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

26/01/1398  تغییرات جدید در ویزای مهارت از نوامبر ۲۰۱۹در استرالیا/ اطلاعات جدید در مورد سیستم امتیاز بندی / توضیحات در مورد پروسه اسپانسرشیپ همسر از ۱۷ آپریل ۲۰۱۹ / تفاوت ویزای موقت والدین با دائم و ویزیتور و چگونگی بررسی شرایط اسپانسر از ۱۷ آپریل ۲۰۱۹ / پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی


تغییرات جدید در ویزای مهارت از نوامبر 2019  در استرالیا

اطلاعات جدید در مورد سیستم امتیاز بندی

توضیحات در مورد پروسه اسپانسرشیپ همسر از ۱۷ آپریل ۲۰۱۹

تفاوت ویزای موقت والدین با دائم و ویزیتور و چگونگی بررسی شرایط اسپانسر از ۱۷ آپریل ۲۰۱۹

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی