اجتماعی

رفراندوم - انتخابات 2019 فدرال استرالیا (3)/ گفتگو با آقای "فردین نیکجو " وکیل حقوقی و کاندیدای مجلس نمایندگان استرالیا در سیدنی/ تهیه کننده و مجری: رامین منتظری

رفراندوم - انتخابات 2019 فدرال استرالیا (3)/ گفتگو با آقای "فردین نیکجو " وکیل حقوقی و کاندیدای مجلس نمایندگان استرالیا در سیدنی/ تهیه کننده و مجری: رامین منتظری

31/01/1398  رفراندوم - انتخابات 2019 فدرال استرالیا (3)/ گفتگو با آقای "فردین نیکجو " وکیل حقوقی و کاندیدای مجلس نمایندگان استرالیا در سیدنی/ تهیه کننده و مجری: رامین منتظری


رفراندوم - انتخابات 2019 فدرال استرالیا (3)

گفتگو با آقای "فردین نیکجو " وکیل حقوقی و کاندیدای مجلس نمایندگان استرالیا در سیدنی

بررسی ساز و کار و قوانین انتخابات در استرالیا

نگاهی به نظرات و اهداف احزاب سیاسی پس از پیروزی در انتخابات

تهیه کننده و مجری: رامین منتظری