حقوقی

رویکرد حزب کارگر در رابطه با پذیرش مهاجران و پناهجویان در صورت موفقیت در انتخابات ۱۸ می 2019/دلیل درخواست فرم ۱۳۹۹ توسط اداره مهاجرت،در زمان بررسی پروسه سیتیزنشیپ/توضیحات در رابطه با محدودیت کار برای ویزاهای دانشجویی برای دانشجو و همراه /پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

 رویکرد حزب کارگر در رابطه با پذیرش مهاجران و پناهجویان در صورت موفقیت در انتخابات ۱۸ می 2019/دلیل درخواست فرم ۱۳۹۹ توسط اداره مهاجرت،در زمان بررسی پروسه سیتیزنشیپ/توضیحات در رابطه با محدودیت کار برای ویزاهای دانشجویی برای دانشجو و همراه /پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

23/02/1398   رویکرد حزب کارگر در رابطه با پذیرش مهاجران و پناهجویان در صورت موفقیت در انتخابات ۱۸ می 2019/دلیل درخواست فرم ۱۳۹۹ توسط اداره مهاجرت،در زمان بررسی پروسه سیتیزنشیپ/توضیحات در رابطه با محدودیت کار برای ویزاهای دانشجویی برای دانشجو و همراه /پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی


رویکرد حزب کارگر در رابطه با پذیرش مهاجران و پناهجویان در صورت موفقیت در انتخابات ۱۸ می 2019

دلیل درخواست فرم ۱۳۹۹ توسط اداره مهاجرت،در زمان بررسی پروسه سیتیزنشیپ

توضیحات در رابطه با محدودیت کار برای ویزاهای دانشجویی برای دانشجو و همرا

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی