اقتصادی

هشدار...5 هفته بیشتر به پایان سال مالی استرالیا باقی نمانده است/ موارد مهمی در خصوص " تکس ریترن و کلین" در استرالیا/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا/ رادیو نشاط...رامین منتظری

هشدار...5 هفته بیشتر به پایان سال مالی استرالیا باقی نمانده است/ موارد مهمی در خصوص " تکس ریترن و کلین" در استرالیا/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا/ رادیو نشاط...رامین منتظری

01/03/1398  هشدار...5 هفته بیشتر به پایان سال مالی استرالیا باقی نمانده است/ موارد مهمی در خصوص " تکس ریترن و کلین" در استرالیا/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا/ رادیو نشاط...رامین منتظری


هشدار...5 هفته بیشتر به پایان سال مالی استرالیا باقی نمانده است

موارد مهمی در خصوص " تکس ریترن و کلین" در استرالیا

پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا

رادیو نشاط...رامین منتظری

توجه: لطفا" سوالات خود را بصورت صوتی از طریق تلگرام رادیو نشاط ارسال نمائید