حقوقی

تفاوت ویزاهای مهارت حمایتی و طرح توافق مهاجرتی برای مناطق معین شده(DAMA)/ اهمیت اراعه مدارک مربوط به پرداختی حقوق در اراعه سوابق کار در ویزاهای مهارتی/ آیا اقدام به ویزای موقت کاری از طریق قرارداد داما، الزام به داشتن کارفرما می‌باشد ؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط..ناهید امامی

تفاوت ویزاهای مهارت حمایتی و طرح توافق مهاجرتی برای مناطق معین شده(DAMA)/ اهمیت اراعه مدارک مربوط به پرداختی حقوق در اراعه سوابق کار در ویزاهای مهارتی/  آیا اقدام به ویزای موقت کاری از طریق قرارداد داما، الزام به داشتن کارفرما می‌باشد ؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط..ناهید امامی

06/03/1398  تفاوت ویزاهای مهارت حمایتی و طرح توافق مهاجرتی برای مناطق معین شده(DAMA)/ اهمیت اراعه مدارک مربوط به پرداختی حقوق در اراعه سوابق کار در ویزاهای مهارتی/ آیا اقدام به ویزای موقت کاری از طریق قرارداد داما، الزام به داشتن کارفرما می‌باشد ؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط..ناهید امامی


تفاوت ویزاهای مهارت حمایتی و طرح توافق مهاجرتی برای مناطق معین شده(DAMA)

اهمیت اراعه مدارک مربوط به پرداختی حقوق در اراعه سوابق کار در ویزاهای مهارتی استرالیا

آیا اقدام به ویزای موقت کاری از طریق قرارداد داما، الزام به داشتن کارفرما می‌باشد ؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی