اقتصادی

فراموش نکنید...2 هفته بیشتر به پایان سال مالی استرالیا باقی نمانده است/ اگر امور مالیاتی خود را به موقع انجام ندهیم چه اتفاقی می افتد؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا/ رادیو نشاط...رامین منتظری

فراموش نکنید...2 هفته بیشتر به پایان سال مالی استرالیا باقی نمانده است/ اگر امور مالیاتی خود را به موقع انجام ندهیم چه اتفاقی می افتد؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا/ رادیو نشاط...رامین منتظری

22/03/1398  فراموش نکنید...2 هفته بیشتر به پایان سال مالی استرالیا باقی نمانده است/ اگر امور مالیاتی خود را به موقع انجام ندهیم چه اتفاقی می افتد؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا/ رادیو نشاط...رامین منتظری


فراموش نکنید...2 هفته بیشتر به پایان سال مالی استرالیا باقی نمانده است

اگر امور مالیاتی خود را به موقع انجام ندهیم چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا

رادیو نشاط...رامین منتظری

توجه: لطفا" سوالات خود را بصورت صوتی از طریق تلگرام رادیو نشاط ارسال نمائید