حقوقی

توضیحات درباره مدت زمان و پروسه بررسی ویزای مخصوص همکاری با ارگان‌های استرالیا از زیر مجموعه ویزای in-country Special Humanitarian / بسته شدن اسپانسر ایالتی دولت نیو ساوت ولز در پایان سال مالیاتی/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید

  توضیحات درباره مدت زمان و پروسه بررسی ویزای مخصوص همکاری با ارگان‌های استرالیا از زیر مجموعه ویزای  in-country Special Humanitarian / بسته شدن اسپانسر ایالتی دولت نیو ساوت ولز در پایان سال مالیاتی/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید

03/04/1398   توضیحات درباره مدت زمان و پروسه بررسی ویزای مخصوص همکاری با ارگان‌های استرالیا از زیر مجموعه ویزای in-country Special Humanitarian / بسته شدن اسپانسر ایالتی دولت نیو ساوت ولز در پایان سال مالیاتی/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید


توضیحات درباره مدت زمان و پروسه بررسی ویزای مخصوص همکاری با ارگان‌های استرالیا از زیر مجموعه ویزای in-country Special Humanitarian بسته شدن اسپانسر ایالتی دولت نیو ساوت ولز در پایان سال مالیاتی

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی