اقتصادی

اطلاعات مهم در خصوص تغییرات جدید امور مالیاتی در سال جاری و سال 2020 / هشدار در خصوص بیزینسهای که دریافتشان بصورت پول نقد (cash) می باشد/پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا/رادیو نشاط ..رامین منتظری

 اطلاعات مهم در خصوص تغییرات جدید امور مالیاتی در سال جاری و سال 2020 / هشدار در خصوص بیزینسهای که دریافتشان بصورت پول نقد (cash) می باشد/پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا/رادیو نشاط ..رامین منتظری

16/04/1398   اطلاعات مهم در خصوص تغییرات جدید امور مالیاتی در سال جاری و سال 2020 / هشدار در خصوص بیزینسهای که دریافتشان بصورت پول نقد (cash) می باشد/پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا/رادیو نشاط ..رامین منتظری


اطلاعات مهم در خصوص تغییرات جدید امور مالیاتی در سال جاری و سال 2020

هشدار در خصوص بیزینسهای که دریافتشان بصورت پول نقد (cash) می باشد

پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا

رادیو نشاط ..رامین منتظری