حقوقی

آیا درخواست پناهندگی از کشور دیگر در صورت داشتن اقامت دائم استرالیا امکان پذیر است؟/ چگونگی اقدام به اسپانسرشیپ در مناطق حاشیه ای ایالت NSW و لیست جدید مشاغل مورد مورد نیاز این مناطق/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

 آیا درخواست پناهندگی از کشور دیگر در صورت داشتن اقامت دائم استرالیا امکان پذیر است؟/ چگونگی اقدام به اسپانسرشیپ در مناطق حاشیه ای ایالت NSW و لیست جدید مشاغل مورد مورد نیاز این مناطق/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی

17/04/1398   آیا درخواست پناهندگی از کشور دیگر در صورت داشتن اقامت دائم استرالیا امکان پذیر است؟/ چگونگی اقدام به اسپانسرشیپ در مناطق حاشیه ای ایالت NSW و لیست جدید مشاغل مورد مورد نیاز این مناطق/ پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید امامی


آیا درخواست پناهندگی از کشور دیگر در صورت داشتن اقامت دائم استرالیا امکان پذیر است؟

چگونگی اقدام به اسپانسرشیپ در مناطق حاشیه ای ایالت NSW و لیست جدید مشاغل مورد مورد نیاز این مناطق

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی