اقتصادی

اطلاعات مهم در خصوص tax return و برگرداندن 1080دلار دولتاسترالیا به افراد واجد شرایط/ فرق سیستم STP با سیستم قبلی مالیاتی/ سختگیرانه تر شدن قوانین اداره مالیات استرالیا/ چگونگی محاسبه هزینه های اتومبیل/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط..مهدیه هادی

اطلاعات مهم در خصوص tax return و برگرداندن 1080دلار دولتاسترالیا به افراد واجد شرایط/ فرق سیستم STP با سیستم قبلی مالیاتی/ سختگیرانه تر شدن قوانین اداره مالیات استرالیا/ چگونگی محاسبه هزینه های اتومبیل/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط..مهدیه هادی

29/04/1398  اطلاعات مهم در خصوص tax return و برگرداندن 1080دلار دولتاسترالیا به افراد واجد شرایط/ فرق سیستم STP با سیستم قبلی مالیاتی/ سختگیرانه تر شدن قوانین اداره مالیات استرالیا/ چگونگی محاسبه هزینه های اتومبیل/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط..مهدیه هادی


اطلاعات مهم در خصوص tax return و برگرداندن 1080دلار دولتاسترالیا به افراد واجد شرایط

فرق سیستم STP با سیستم قبلی مالیاتی

سختگیرانه تر شدن قوانین اداره مالیات استرالیا

چگونگی محاسبه هزینه های اتومبیل

 پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا

 رادیو نشاط..مهدیه هادی