حقوقی

آیا امکان اقدام به ویزای داما برای افرادی که با قایق آمده و با در خواست پناهندگی آنها موافقت نشده وجود دارد؟/ باز شدن لیست مشاغل دولت نیوساوت ولز/ آیا با گذرنامه فاقد اعتبار امکان اقدام به دریافت ویزا را داریم؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید

آیا امکان اقدام به ویزای داما برای افرادی که با قایق آمده و با در خواست پناهندگی آنها موافقت نشده وجود دارد؟/ باز شدن لیست مشاغل دولت نیوساوت ولز/ آیا با گذرنامه فاقد اعتبار امکان اقدام به دریافت ویزا را داریم؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید

31/04/1398  آیا امکان اقدام به ویزای داما برای افرادی که با قایق آمده و با در خواست پناهندگی آنها موافقت نشده وجود دارد؟/ باز شدن لیست مشاغل دولت نیوساوت ولز/ آیا با گذرنامه فاقد اعتبار امکان اقدام به دریافت ویزا را داریم؟/پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند/رادیو نشاط...ناهید


آیا امکان اقدام به ویزای داما برای افرادی که با قایق به استرالیا آمده و با در خواست پناهندگی آنها موافقت نشده وجود دارد؟

باز شدن لیست مشاغل دولت نیوساوت ولز

آیا با گذرنامه فاقد اعتبار امکان اقدام به دریافت ویزا را داریم؟

پاسخ به سوالات همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا حامی نیرومند

رادیو نشاط...ناهید امامی