اقتصادی

امور حسابداری و مالیات در استرالیا/ در صورتی که از دو محل مختلف درآمد داشته باشیم ،چگونه مالیات آن را محاسبه کنیم؟/ اگر امور مالیاتی خود را انجام ندهیم ، با چه مشکلاتی روبرو می شویم؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

امور حسابداری و مالیات در استرالیا/ در صورتی که از دو محل مختلف درآمد داشته باشیم ،چگونه مالیات آن را محاسبه کنیم؟/ اگر امور مالیاتی خود را انجام ندهیم ، با چه مشکلاتی روبرو می شویم؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده

11/05/1398  امور حسابداری و مالیات در استرالیا/ در صورتی که از دو محل مختلف درآمد داشته باشیم ،چگونه مالیات آن را محاسبه کنیم؟/ اگر امور مالیاتی خود را انجام ندهیم ، با چه مشکلاتی روبرو می شویم؟/ پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا / رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده


امور حسابداری و مالیات در استرالیا

در صورتی که از دو محل مختلف درآمد داشته باشیم ،چگونه مالیات آن را محاسبه کنیم؟

اگر امور مالیاتی خود را انجام ندهیم ، با چه مشکلاتی روبرو می شویم؟

پاسخ به سوالات،همراه با خانم نفیسه پارساپور کارشناس امور حسابداری از شرکت efa group استرالیا

رادیو نشاط..آیدا مهدیزاده