حقوقی

مهاجرت به استرالیا- عمده دلایل عدم موفقیت تعدادی از دارندگان ویزاهای بیزینسی و سرمایه گذاری شماره ۱۸۸ در تبدیل این نوع ویزاها به اقامت دایم شماره ۸۸۸ حتی بعد از راه اندازی بیزینس به مدت ۲ سال /ادامه مباحث در خصوص سمینار تخصصی پروژه های آز کر در ملبورن استرالیا مخصوص سرمایه گذاران و دارندگان ویزاهای کارآفرینی ساب کلاس ۱۸۸ استرالیا / همراه با کارشناس مهاجرت علی شهامی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا- عمده دلایل عدم موفقیت تعدادی از دارندگان ویزاهای بیزینسی و سرمایه گذاری شماره ۱۸۸ در تبدیل این نوع ویزاها به اقامت دایم شماره ۸۸۸ حتی بعد از راه اندازی بیزینس به مدت ۲ سال /ادامه مباحث در خصوص سمینار تخصصی پروژه های آز کر در ملبورن استرالیا مخصوص سرمایه گذاران و دارندگان ویزاهای کارآفرینی ساب کلاس ۱۸۸ استرالیا / همراه با کارشناس مهاجرت علی شهامی/رادیو نشاط..ناهید امامی

22/05/1398  مهاجرت به استرالیا- عمده دلایل عدم موفقیت تعدادی از دارندگان ویزاهای بیزینسی و سرمایه گذاری شماره ۱۸۸ در تبدیل این نوع ویزاها به اقامت دایم شماره ۸۸۸ حتی بعد از راه اندازی بیزینس به مدت ۲ سال /ادامه مباحث در خصوص سمینار تخصصی پروژه های آز کر در ملبورن استرالیا مخصوص سرمایه گذاران و دارندگان ویزاهای کارآفرینی ساب کلاس ۱۸۸ استرالیا / همراه با کارشناس مهاجرت علی شهامی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

عمده دلایل عدم موفقیت تعدادی از دارندگان ویزاهای بیزینسی و سرمایه گذاری شماره ۱۸۸ در تبدیل این نوع ویزاها به اقامت دایم شماره ۸۸۸ حتی بعد از راه اندازی بیزینس به مدت ۲ سال

ادامه مباحث در خصوص سمینار تخصصی پروژه های آز کر در ملبورن استرالیا مخصوص سرمایه گذاران و دارندگان ویزاهای کارآفرینی ساب کلاس ۱۸۸ استرالیا 

همراه با کارشناس مهاجرت علی شهامی

رادیو نشاط..ناهید امامی