حقوقی

مهاجرت به استرالیا- سوالات مهم دارندگان ویزاهای بیزینس ۱۸۸ در جهت تبدیل این نوع ویزاها به اقامت دایم شماره ۸۸۸ / دلایل کاهش پذیرش ظرفیت ویزاهای اقامت دایم جهت متقاضیان اسکیل ورکر / همراه با کارشناس مهاجرت علی شهامی/رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا- سوالات مهم دارندگان ویزاهای بیزینس ۱۸۸ در جهت تبدیل این نوع ویزاها به اقامت دایم شماره ۸۸۸  / دلایل کاهش پذیرش ظرفیت ویزاهای اقامت دایم جهت متقاضیان اسکیل ورکر / همراه با کارشناس مهاجرت علی شهامی/رادیو نشاط..ناهید امامی

30/05/1398  مهاجرت به استرالیا- سوالات مهم دارندگان ویزاهای بیزینس ۱۸۸ در جهت تبدیل این نوع ویزاها به اقامت دایم شماره ۸۸۸ / دلایل کاهش پذیرش ظرفیت ویزاهای اقامت دایم جهت متقاضیان اسکیل ورکر / همراه با کارشناس مهاجرت علی شهامی/رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

سوالات مهم دارندگان ویزاهای بیزینس ۱۸۸ در جهت تبدیل این نوع ویزاها به اقامت دایم شماره ۸۸۸

دلایل کاهش پذیرش ظرفیت ویزاهای اقامت دایم جهت متقاضیان اسکیل ورکر

همراه با کارشناس مهاجرت علی شهامی

رادیو نشاط..ناهید امامی