حقوقی

مهاجرت به استرالیا - همایش بزرگ سرمایه‌گذاران و دارندگان ویزاهای کارآفرینی و سرمایه گذاری شماره ۱۸۸ در ملبورن استرالیا / آیا امکان موفقیت در تبدیل ویزاهای ۱۸۸ به اقامت دائم ۸۸۸ در بین ایرانیان وجود دارد؟ / همراه با کارشناس مهاجرت علی شهامی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

مهاجرت به استرالیا - همایش بزرگ سرمایه‌گذاران و دارندگان ویزاهای کارآفرینی و سرمایه گذاری شماره ۱۸۸ در ملبورن استرالیا / آیا امکان موفقیت در تبدیل ویزاهای ۱۸۸ به اقامت دائم ۸۸۸ در بین ایرانیان وجود دارد؟ / همراه با کارشناس مهاجرت علی شهامی/ رادیو نشاط..ناهید امامی

20/06/1398  مهاجرت به استرالیا - همایش بزرگ سرمایه‌گذاران و دارندگان ویزاهای کارآفرینی و سرمایه گذاری شماره ۱۸۸ در ملبورن استرالیا / آیا امکان موفقیت در تبدیل ویزاهای ۱۸۸ به اقامت دائم ۸۸۸ در بین ایرانیان وجود دارد؟ / همراه با کارشناس مهاجرت علی شهامی/ رادیو نشاط..ناهید امامی


مهاجرت به استرالیا

 همایش بزرگ سرمایه‌گذاران و دارندگان ویزاهای کارآفرینی و سرمایه گذاری شماره ۱۸۸ در ملبورن استرالیا

 آیا امکان موفقیت در تبدیل ویزاهای ۱۸۸ به اقامت دائم ۸۸۸ در بین ایرانیان وجود دارد؟

 همراه با کارشناس مهاجرت علی شهامی

رادیو نشاط..ناهید امامی